Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Tijdens onze Capital Markets Day, eind september 2022, gingen we dieper in op de toekomstige strategische doelstellingen voor zowel onze activiteit vaste infrastructuur ("NetCo1") als onze activiteiten in het residentiële domein, entertainment & media en B2B ("Telenet"). Wij zullen een duurzame rendabele groei blijven leveren en waarde op lange termijn voor onze aandeelhouders blijven creëren. Met onze geüpdatete strategie willen wij Telenet omvormen van een toonaangevend breedband-, media- en entertainmentbedrijf in ons servicegebied tot een toonaangevende klantgerichte leverancier van connectiviteit, entertainment en digitale diensten, als motor van een duurzame groei. Voor de volgende jaren plannen we aanzienlijke investeringen in onze vaste en mobiele netwerkinfrastructuur en onze digitale en dataplatformen. Dit moet de waarde voor de klanten verder verhogen en op termijn tot meer voordelen leiden.

We hebben in 2022 de basis voor de realisatie van dit ambitieuze plan gelegd. In lijn met onze visie 'Partners In Life. For Life." hebben wij in juni vorig jaar de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit aan DigitalBridge afgerond voor een totaalbedrag van € 745,0 miljoen, het equivalent van een waardering van 25,1x EV/EBITDAaL 2021. In juli 2022 kondigden we een strategische samenwerking aan met Fluvius1, waarin beide partners hun HFC-netwerken in Vlaanderen en delen van Brussel zullen combineren in een nieuw, volledig gefinancierd infrastructuurbedrijf, NetCo, met een duidelijk stappenplan om met een mix van DOCSIS- en FTTH-technologieën onze klanten snelheden van 10 Gbps aan te bieden. In oktober 2022 verhoogden we onze deelneming in de mediagroep Caviar van 49 % naar 70 %. Dit zal ons in staat stellen onze mediatak te versterken door lokale unieke inhoud te verankeren en onze eigen producties op internationale schaal uit te breiden. En zeer onlangs hebben we ons belang in de in Luxemburg gevestigde kabeloperator Eltrona opgetrokken van 50 % (min één aandeel) naar een volledige 100 % en we zullen de resultaten van Eltrona consolideren vanaf 1 januari 2023. Als gevolg van deze voltooide transacties stellen we onze belangrijkste financiële informatie voor het volledige jaar 2022 ook op rebased basis voor. Zie 6.2 voor meer informatie. De hierna uiteengezette vooruitzichten worden op rebased basis voorgesteld, zodat investeerders een vergelijkbare basis hebben om onze resultaten te evalueren. De gevolgen van de NetCo-transactie, waarvan wij de goedkeuring door de Europese Commissie tegen de zomer van dit jaar verwachten, zijn buiten beschouwing gelaten. Vanaf dit jaar zullen we ook overgaan tot vooruitzichten voor Adjusted EBITDAaL in plaats van Adjusted EBITDA en dit als gevolg van hogere leasebetalingen na de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit in juni 2022.

In 2023 zullen we onze kostenbasis strak opvolgen in het licht van de in België verplichte loonindexering met 11 % vanaf januari 2023, die onze personeelskosten beduidend zullen doen stijgen. Daarnaast verwachten we hogere energiekosten dan in 2022, een jaar waarin we een sterke toename van onze energiekosten met ongeveer 70 % zagen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. We hebben van de turbulentie op de markt in KW4 gebruikgemaakt om de verhouding van de met vaste prijscontracten gedekte energie-uitgaven te verhogen van ongeveer 45 % eind september vorig jaar tot ongeveer 90 % vandaag. Wij plannen de inflatoire druk op te vangen door aanhoudende digitale efficiëntiewinsten, een strakke kostencontrole en gerichte tariefverhogingen om de voornoemde impacts te compenseren. Zo verwachten wij in 2023 een gezonde opbrengstengroei van 1 tot 2 % op rebased basis. Voor dezelfde periode mikken we op een grotendeels stabiele rebased Adjusted EBITDAaL, wat ook zou gelden voor de Adjusted EBITDA.

In 2022 steeg onze investeringsintensiteit naar ongeveer 25 % van de opbrengsten als gevolg van de start van onze investeringen in 5G, aanhoudende investeringen in onze data- en digitale platformen en gerichte investeringen in glasvezel in bepaalde gebieden. Voor 2023 verwachten we dat de verhouding toe te rekenen bedrijfsinvesteringen (CAPEX)/opbrengsten in de buurt van 26 % zal liggen. Dit omvat ondermeer (i) hogere uitgaven voor onze uitrol van 5G, (ii) opportuniteiten voor de zelfstandige uitrol van glasvezel en het delen van sleuven, zoals in 2022 en (iii) investeringen in IT en productontwikkeling als voorbereiding van de lancering op de Waalse markt, begin 2024.

Dit zal tot een lagere aangepaste vrije kasstroom leiden dan in 2022, toen onze aangepaste vrije kasstroom    € 409,0 miljoen bedroeg. Voor het volledige jaar 2023 mikken we op een aangepaste vrije kasstroom van ongeveer € 250,0 miljoen. Zo blijft onze dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) of in totaal € 108,6 miljoen meer dan gedekt.  zal beïnvloeden.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie, verwacht tegen de zomer van 2023.

outlook

(a) Op gerapporteerde basis zou onze verwachte omzetgroei voor het volledige jaar 2023 tussen 7% en 8% liggen.

(b) Kwantitatieve aansluitingen op de nettowinst (inclusief groeipercentages van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze aangepaste EBITDAaL en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet worden verstrekt zonder onredelijke inspanningen, aangezien we geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-contante kosten met inbegrip van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, herstructureringen en andere operationele posten die zijn opgenomen in de nettowinst, noch (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal die van invloed zijn op de kasstromen uit operationele activiteiten. De items die waarvoor we geen prognoses maken, kunnen aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(c) Exclusief de opname van de geactiveerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum en exclusief de impact van bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen op onze verhoogde investeringsuitgaven.

(d) Exclusief betalingen voor licenties voor mobiel spectrum die zijn verworven als onderdeel van de multiband-spectrumveiling van 2022, en ervan uitgaande dat de belastingbetaling op onze belastingaangifte voor 2022 pas begin 2024 zal plaatsvinden.