Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Na de verkoop van de mobiele zendmastenactiviteit en de daaropvolgende overstap naar Adjusted EBITDAaL, met ingang van KW2 2022, hebben we onze berekening van de netto totale schuldgraad gewijzigd. De netto totale schuldgraad wordt nu berekend aan de hand van de nettoschuld exclusief leaseovereenkomsten, gedeeld door de Adjusted EBITDAaL van de laatste twee kwartalen, omgezet op jaarbasis. Volgens deze maatstaf bleef onze netto totale schuldgraad op 30 juni 2023 grotendeels stabiel op 3,5x (31 maart 2023: 3,6x). Onder de vorige definitie van netto totale schuldgraad, waarbij de nettoschuld inclusief leaseovereenkomsten werd gedeeld door de Adjusted EBITDA op jaarbasis van de twee laatste kwartalen, bleef onze netto totale schuldgraad op 30 juni 2023 onveranderd op 4,0x ten opzichte van 31 maart 2023.

Onze netto convenant schuldgraad, berekend volgens de 2023 Gewijzigde Senior Credit Facility, verschilt van onze netto totale schuldgraad, aangezien hij geen rekening houdt met (i) kortlopende verplichtingen met betrekking tot leveranciersfinanciering en (ii) verplichtingen met betrekking tot de licenties voor het mobiele spectrum, maar wel met (iii) het Credit Facility Excluded Amount (het grootste van €400,0 miljoen of 0,25x de geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis) en (iv) hij de netto totale schuld deelt door de EBITDA van de laatste twee kwartalen, omgezet op jaarbasis. Onze netto convenant schuldgraad bereikte 2,3x op 30 juni 2023, hetgeen grotendeels stabiel was ten opzichte van 2,4x op 31 maart 2023. Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde ‘maintenance covenant’ is echter slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredieten zouden opnemen. Zoals reeds vermeld, waren onze wentelkredietfaciliteiten op 31 maart 2023 volledig niet-opgenomen. slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredieten zouden opnemen. Zoals reeds vermeld, waren onze wentelkredietfaciliteiten op 30 juni 2023 volledig niet-opgenomen.

lev

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 30 juni 2023 verwijzen we naar de KW2 2023 Investor & Analyst Toolkit.

(1) De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van kortlopende en langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen van de Vennootschap (uitgezonderd leaseverplichtingen), verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDAaL op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 juni 2023. Aangezien Telenet verscheidende derivatencontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoersrisico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen Termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's. De netto totale hefboomratio is eeen niet-GAAP-maatstaf zoals bedoeld in Verordening G van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

(2) De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2023 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (i) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (ii) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (iii) alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, (iv) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales en met inbegrip van (vi) het Uitgesloten Bedrag onder de Credit Facility (zijnde het hoogste van (a) €400,0 miljoen en (b) 0,25x de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis), te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.